L帯高出力GaAs MMIC電力増幅器 L帯高出力GaAs MMIC電力増幅器
C帯広帯出力GaAs MMIC電力増幅器 C帯広帯出力GaAs MMIC電力増幅器
高出力GaAs 電界効果トランジスタ 高出力GaAs 電界効果トランジスタ
アイソレータ──────── アイソレータ